Allmänna riktlinjer

Välkommen till vår hall i Alvik och till vår utomhusanläggning i Riksby.

Boka bana

Bokning och betalning görs online via www.matchi.se där du enkelt skapar ett konto. Matchi finns också som app för både Iphone och Android. För personlig service tillkommer en bokningsavgift.

Avbokning av tid

Vid bokning online: Avbokning med full återbetalning – minus en serviceavgift om 12,50 kr– är möjlig fram till 24 timmar innan bokad tid. Därefter ingen återbetalning.

Vid telefon- och receptionsbokning: Avbokning utan kostnad är möjlig fram till 24 timmar innan bokad tid. Om kund bokat bana och ej dyker upp faktureras hela banhyran samt en faktureringsavgift på 100 kronor.

Banflytt

SALK har rätt att flytta en bokning till annan bana än den som bekräftats vid bokningstillfället. Banflyttar kan ske t.ex. i samband med tävlingar och arrangemang eller fastighetsunderhåll.

Uppsägning

SALK kan i undantagsfall, oavsett skäl, säga upp en bokning av bana. Detta ska i så fall ske senast 60 minuter innan bokningen.

Skor & klädsel

Det är endast tillåtet att spela i rena tennisskor med en sula som ej avger märken på banan. SALK har ett begränsat antal tennisskor för uthyrning ifall det behövs. Ytterskor tas av innan tennisbanan beträds. Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

Övriga förhållningsregler

Respektera övriga spelare på anläggningen genom att hålla ljudnivån låg.

Inga bestraffningsövningar är tillåtna på Salks anläggningar (”Butts up” och liknande).

Det är inte tillåtet att sova på Salks anläggningar.

Det är inte tillåtet att måla racketens senor på Salks anläggningar. Vi hänvisar till shopen vid behov.

Ungdomar under 16 år är hänvisade till juniorernas omklädningsrum i Salkhallen.

Klubbköket är öppet för alla medlemmar då det inte är förhandsbokat. Vänligen lämna rummet i gott skick.

Salks fysrum

Inga personliga tillhörigheter får lämnas i Salks fysrum.

Ställ tillbaka utrustning på avsedd plats. Rengör hantlar och maskiner efter användning.

Endast medlemmar som tränar får vistas i fysrummet.

Åldersgräns 15 år förutom i målsmans sällskap.

Salks organiserade träning har alltid företräde.

Musik

SALK har rätt att spela musik från högtalaranläggningen på banorna.

Filmning och fotografering

För filmning eller fotografering i Salkhallen krävs Salks godkännande. För mer information om vad som gäller, kontakta SALK på 08-564 356 00 eller info@salk.se.

SALK skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap. Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till medlem@salk.se.

Kameraövervakning

I Salkhallen finns ett antal kameror installerade för att motverka skadegörelse, stölder och hot samt utreda eventuella brott. Kameraövervakningen sker i enlighet med gällande kamerabevakningslag. Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse och brott samt öka gästers och personals säkerhet.

Inspelat bildmaterial skrivs över/raderas efter ca 30 dagar. Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer, utsedda av AB Salktennis VD, har tillgång det inspelade materialet och tystnadsplikt råder. Inspelat material kommer endast att lämnas ut till polismyndighet vid förfrågan.

Utöver ovanstående motivering och kringgärdande regelverk finns en monitor i receptionen för några utvalda kameror som i realtid visar nyttjandet av våra banor samt entrén för att underlätta verksamheten i receptionen.

Rättslig grund; Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För frågor kring kameraövervakningen vänligen maila till medlem@salk.se.

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Värdeföremål

SALK ansvarar ej för medhavda personliga ägodelar inom anläggningen. Detta gäller samtliga ägodelar inklusive pengar, betalkort, mobiltelefoner, datorer, etc.). SALK ansvarar ej heller för bilar parkerade inom- eller utomhus på Salks parkering.

Minderåriga

Salkhallen är en stor anläggning med många delytor, trappor, hiss mm. Små barn får under inga omständigheter vistas i hallen utan uppsikt av vuxna. Föräldrarna har fullt ansvar för små barn som vistas i hallen och varken SALK eller AB Salktennis tar något som helst ansvar för skador eller olyckor som kan inträffa.

Djur

Det är ej tillåtet med husdjur i hallens offentliga utrymmen.

Rökförbud

Rökförbud gäller på Salks anläggningar.

Övrigt

För klubbens privattränarpolicy, se information här.

Spelaren/spelarna ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att för Salkhallen gällande ordningsföreskrifter följes och att anläggningen med därtill hörande lösegendom icke förstöres eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom spelarens eller dennes medspelares vållande, är spelaren ersättningsskyldig härför.