Allmänna villkor

Med glädje hälsar SALK dig välkommen att spela i Salkhallen. För att du ska veta vad som gäller följer nedan regler och villkor.

Villkor för tennisspel och vistelse i Salkhallen

Boka bana

Bokning och betalning görs online via www.matchi.se där du enkelt skapar ett konto. Matchi finns också som app för både Iphone och Android. För personlig service tillkommer en bokningsavgift.

Avbokning av tid

Vid bokning online: Avbokning med full återbetalning – minus en serviceavgift om 12,50 kr– är möjlig fram till 4 timmar innan bokad tid.

Vid telefonbokning: Avbokning utan kostnad är möjlig fram till 4 timmar innan bokad tid. Om kund bokat bana och ej dyker upp faktureras hela banhyran.

Banflytt

SALK har rätt att flytta en bokning till annan bana inom Salkhallen än den som bekräftats vid bokningstillfället. Banflyttar kan ske t.ex. i samband med tävlingar och arrangemang, fastighetsunderhåll eller i övrigt när SALK så önskar.

Uppsägning

SALK kan i undantagsfall, oavsett skäl, säga upp en bokning av bana. Detta ska i så fall ske senast 60 minuter innan bokningen.

Skor & klädsel

Det är endast tillåtet att spela i rena tennisskor med en sula som ej avger märken på banan. Ej heller andra inneskor såsom t.ex. innebandyskor eller liknande (även om de ej avger märken) är tillåtna. Detta bl.a. för skaderisken om man spelar i felaktiga skor. SALK har ett begränsat antal tennisskor för utlåning ifall det behövs. Ytterskor tas av innan tennisbanan beträds.

Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

Musik

SALK har rätt att spela musik från högtalaranläggningen på banorna.

Filmning och fotografering

För filmning eller fotografering i Salkhallen krävs Salks godkännande. För mer information om vad som gäller, kontakta Katarina Appelgren på 08-564 356 01 eller katarina.appelgren@salk.se.

SALK skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap. Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till integritet@salk.se.

Kameraövervakning

I Salkhallen finns ett antal kameror installerade för att motverka skadegörelse, stölder och hot samt utreda eventuella brott. Kameraövervakningen sker i enlighet med gällande kamerabevakningslag. Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse och brott samt öka gästers och personals säkerhet.

Inspelat bildmaterial skrivs över/raderas efter ca 30 dagar. Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde. Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer, utsedda av AB Salktennis VD, har tillgång det inspelade materialet och tystnadsplikt råder. Inspelat material kommer endast att lämnas ut till polismyndighet vid förfrågan.

Utöver ovanstående motivering och kringgärdande regelverk finns en monitor i receptionen för några utvalda kameror som i realtid visar nyttjandet av våra banor samt entrén för att underlätta verksamheten i receptionen.

Rättslig grund; Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För frågor kring kameraövervakningen vänligen maila till integritet@salk.se.

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Värdeföremål

SALK ansvarar ej för medhavda personliga ägodelar inom anläggningen även om förvaring skett i av SALK tillhandahållet skåp. Detta gäller samtliga ägodelar inklusive pengar, betalkort, mobiltelefoner, datorer, etc.). SALK ansvarar ej heller för bilar parkerade inom- eller utomhus på Salks parkering.

Minderåriga

Salkhallen är en stor anläggning med många delytor, trappor, hiss mm. Små barn får under inga omständigheter vistas i hallen utan uppsikt av vuxna. Föräldrarna har fullt ansvar för små barn som vistas i hallen och varken SALK eller AB Salktennis tar något som helst ansvar för skador eller olyckor som kan inträffa.

Salks gym får användas endast av barn som är minst 15 år.

Djur

Det är ej tillåtet med hundar i hallens offentliga utrymmen.

Rökförbud

Rökförbud gäller hela det från gatuplanet förhöjda området vid Salkhallens entré inkluderande trappa, utomhusservering och ramp. Även ingången till Salkhallens Naprapatklinik omfattas.

Övrigt

Spelbanan upplåtes för tennisspel av högst 4 personer vid varje speltillfälle.

Den som vistas i SALK äger ej utan skriftligt tillstånd från SALK idka näringsverksamhet i Salkhallen. Som näringsverksamhet räknas härvidlag t ex att själv eller genom annan relaterad part utöva privatträning (betald eller obetald). Abonnent får på tennisbanan endast engagera tennistränare eller annan tjänsteleverantör (betald eller obetald) som har skriftligt godkännande av SALK. Av SALK godkända privattränare framgår av hemsidan www.salk.se eller uppges av receptionen vid förfrågan.

Spelaren/spelarna ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att för Salkhallen gällande ordningsföreskrifter följes och att anläggningen med därtill hörande lösegendom icke förstöres eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom spelarens eller dennes medspelares vållande, är spelaren ersättningsskyldig härför.